Equip

Un equip per a un servei integral

Actualment som professionals que treballem sota una premissa bàsica: som un equip. Cadascuna assumim tasques pròpies i multifuncionals per tal d’oferir un servei integral al client.
Personalment m’encarrego de la gestió del despatx, tant pel que fa a l’organització, assignació i supervisió de tasques com de la coordinació i cohesió del nostre gran actiu, l’equip humà que formem.

Diligenciament d’exhorts, oficis i manaments

Tramitem i prioritzem totes aquestes comunicacions judicials per tal que el procediment segueixi el seu curs sense retards. 

Ens ocupem també de la liquidació dels impostos i la presentació del manament al registre corresponent per fer les oportunes inscripcions i anotacions. Així mateix, revisem els possibles defectes per accionar les subsanacions escaients i controlem terminis de caducitat en les anotacions d’embargament.

Control de terminis i assenyalaments

D’acord amb la premissa de treballar de forma coordinada i en constant col·laboració amb el lletrat, fem seguiment dels assenyalaments i dels terminis dels seus procediments per tal d’optimitzar la gestió dels assumptes dels clients. Ens encarreguem que tots els tràmits i escrits estiguin correctes, ordenats i tancats per a la celebració del judici. 

Control de subhastes, possessions, embargaments

El procurador té una funció primordial en l’execució del procediment. Impulsem els tràmits necessaris per fer efectiva l’execució. Fem un seguiment exhaustiu perquè el client rebi el què li ha estat reconegut en el judici declaratiu. La nostra tasca s’amplia a l’esbrinament de béns de l’executat per dur a terme l’embargament que calgui i, si s’escau, sol·licitar millores d’embargament.

Consultes als registres

Oferim el servei de consulta i obtenció de notes simples del Registre de la Propietat i el Registre Mercantil, així com de certificats del Registre Civil.

Gestions amb les administracions públiques

Assumim les gestions necessàries per agilitzar els tràmits del client amb les diferents administracions públiques, com ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc.

Publicacions d’edictes i anuncis oficials

Tramitem, diligenciem i reportem de forma ràpida l’anunci correctament publicat als mitjans de comunicació oficials. Donem màxima prioritat per tal de no retardar-ne la publicació i facilitar el curs del procediment.

Esther Sirvent, Procuradora de Girona
Esther Sirvent, Procuradora de Girona

Colaborador

 

Heredem Abogados